KONA odzyskana !
Dodane przez thomson dnia 18 lipiec 2006 09:18:55
Dobra wiadomo¶æ - skradziona w maju Kona Shred zosta³a odzyskana i wróci³a do w³a¶ciciela ! Podziêkowania dla £ukasza, który spe³ni³ obywatelski obowi±zek i przekaza³ informacje o tym rowerze oraz dla Mania, który w ca³± sprawê ostro siê zaanga¿owa³.