Prezes kandyduje
Dodane przez thomson dnia 10 padziernik 2006 16:30:06
Cze¶æ wszystkim bikerom !
Od 7 lat organizuje zawody rowerowe, ale pomagam te¿ w innych przedsiêwziêciach nie zwi±zanych ze sportem.
Nie wszystkim jednak wiadomo, ¿e od 5 lat jestem w Platformie Obywatelskiej.
Nigdy na zawodach, które organizowa³em nie wywiesza³em ¿adnych szyldów politycznych, co z pewno¶ci± zauwa¿yli¶cie, poniewa¿ uwa¿am, ¿e sportu i polityki mieszaæ siê nie powinno. Wyj±tek stanowi³y majowe wy¶cigi dla dzieciaków, gdzie inni dzia³acze PO pomagali mi w przygotowaniu i przeprowadzeniu tych zawodów .
12 listopada odbêd± siê wybory samorz±dowe. Startujê jako kandydat do Rady Powiatu z listy Platformy Obywatelskiej z 3 miejsca. Jest to okrêg nr 1 Winiary – Tysi±clecie. Wszyscy, którzy mieszkaj± na tych osiedlach i uwa¿aj±, ¿e warto mi zaufaæ mog± oddaæ na mnie g³os, za co bêdê bardzo wdziêczny.
Mam jeszcze jedn± pro¶bê. Proszê Was o polecenie mnie jako kandydata swoim znajomym , którzy mieszkaj± na osiedlach Winiary – Tysi±clecie.

Pozdrawiam S³awomir Graczyk „prezes”
Przypominam, ¿e „prezes” to ksywa a nie stanowisko