SR 07- Po zawodach
Dodane przez thomson dnia 21 stycze 2007 16:18:17
Kolejny SnowRace przechodzi do historii. Niestety musia³o obej¶æ siê bez ¶niegu. Podobno zamiast niego by³ wiatr i b³oto, wiêc ³atwo nie by³o. Cieszy fakt, ¿e pojawili siê równie¿ zawodnicy spoza Gniezna. W sumie w zawodach wystartowa³o 11 osób, a na mete wje¿d¿ali w nastêpuj±cej kolejno¶ci ...
Galeria SnowRace 2007
Rozszerzona zawarto newsa
Kolejny SnowRace przechodzi do historii. Niestety musia³o obej¶æ siê bez ¶niegu. Podobno zamiast niego by³ wiatr i b³oto, wiêc ³atwo nie by³o. Cieszy fakt, ¿e pojawili siê równie¿ zawodnicy spoza Gniezna. W sumie w zawodach wystartowa³o 11 osób, a na mete wje¿d¿ali w nastêpuj±cej kolejno¶ci:

1. Andrzej Figaj 0:33:20
2. Przemek Szubert 0:33:??
3. Rados³aw Jaskulski 0:34:26
4. Sebastian Je¿ewski 0:36:55
5. £ukasz Lubczyñski 0:37:12
6. S³awomir Graczyk 0:37:20
7. Hubert Januchowski 0:39:22
8. £ukasz Duszyñski 0:39:57
9. Piotr Bosacki 0:41:07
10. Krzysztof Zalaszewski 0:42:25
11. Piotr Góralczyk 0:50:50

Galeria SnowRace 2007