INFO: Skoda Maraton MTB 2007
Dodane przez thomson dnia 17 luty 2007 17:41:57
Tak jak zapowiadali¶my po raz kolejny organizujemy w Gnie¼nie maraton rowerowy. Zgodnie z tradycj± co roku staramy siê ¶ci±gn±æ coraz wiêcej zawodników oraz poprawiæ organizacjê. Jest du¿a szansa, ¿e Skoda Maraton MTB 2007 nabierze absolutnie profesjonalnego wygl±du. Na szczegó³y jest jeszcze trochê za wcze¶nie, ale termin 14 pa¼dziernika mo¿ecie sobie ju¿ zarezerwowaæ. Gnie¼nieñski maraton zalicza³ siê bêdzie do cyklu "Maraton trzech stolic" (Kraków, Warszawa, Gniezno), o którym pewnie wkrótce stanie siê g³o¶no. Na zachêtê dodam, ¿e trasa bêdzie jeszcze bardziej wymagaj±ca i zró¿nicowana ni¿ ostatnio, a start i meta usytuowane bêd± na gnie¼nieñskim rynku, wiêc zaczynajcie trenowaæ !!!

Grupa FR równie¿ obudzi³a siê ju¿ z zimowego snu. Piêkne s³oñce sprawi³o, ¿e chwycili¶my za ³opaty i ruszyli¶my w teren tworzyæ nowe miejscówki na sezon '07. Ju¿ wkrótce pierwsze fotki/filmy z tegorocznych akcji.