Wiosenne jazdki
Dodane przez thomson dnia 28 marzec 2007 17:07:03
Nadesz³a d³ugo oczekiwana wiosna. W weekened przynios³a nam wyj±tkowo ³adn± pogodê. Na nowej trasie, która zyska³a miano "odcinka specjalnego" pojawi³a siê w niedzielê ca³kiem spora grupa riderów. Trasa zosta³a przetestowana pod wszelkimi wzglêdami, osobi¶cie sprawdza³em twardo¶æ drzew i gleby. Pojawi³ siê równie¿ Matii, który rower zamieni³ ostatnio na aparat i razem ze Skrzatem dzielnie pstrykali. Fotki mo¿ecie zobaczyæ w nowym albumie FR 2007.