Spotkanie klubowe
Dodane przez thomson dnia 07 kwiecie 2007 09:17:13
Uwaga! Na poniedzia³ek 9 kwietnia zosta³o zaplanowane spotkanie klubowe. Oczywi¶cie zapraszamy wszystkich chêtnych, nie tylko GKKG. Spotykamy siê na gnie¼nieñskim rynku o godz. 13.30. W planie s± rozmowy na temat przysz³o¶ci klubu, pa¼dziernikowego maratonu itd. Je¿eli bêdzie nas wystarczaj±co du¿o zrobimy nowe, grupowe zdjêcie. Obecno¶æ jak najbardziej obowi±zkowa! Powiadomcie kogo siê da!
Na temat spotkania trwa dyskusja na naszym forum.