Po spotkaniu
Dodane przez thomson dnia 09 kwiecie 2007 22:16:29
Spotkanie odby³o siê zgodnie z planem. Frekwencja by³a raczej kiepska, ale za to pojawi³y siê nowe twarze. Ustalili¶my, ¿e grupa xc spotyka siê w ka¿d± niedzielê o godz. 9.00 na Rynku. Matii pstrykn±³ kilka fotek w tym grupow±, któr± widzicie powy¿ej. Reszta tutaj >