Weekend warriors episode I
Dodane przez thomson dnia 22 kwiecie 2007 19:20:46
Prezentujemy krótki filmik z niedzielnej jazdy na OeSie. Testowali¶my now± bandê i przy okazji nakrêcili¶my kilka ujêæ. Filmik sk³adany na szybko wiêc cudów nie ma. Mo¿liwe, ¿e czê¶ciej bêd± siê pojawia³y takie w³a¶nie drobne produkcje. Filmik mo¿ecie zassaæ tutaj (prawy klik>zapisz element...) w lepszej jako¶ci lub obejrzeæ na YouTube.