Strona g鲁贸wna| O Nas| Sk鲁ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku鲁y| Kontakt
91 powod贸w, dla kt贸rych rower g贸rski jest lepszy od nart
91 powod贸w, dla kt贸rych rower g贸rski jest lepszy od nart:

1. Nie p鲁acisz za wyci卤g na g贸r锚!
2. Nie potrzebujesz drogich, jaskrawych, wielokolorowych fata鲁aszk贸w.
3. Mog锚 zdj卤忙 spodenki i nie zamarzn卤忙!
4. Na drodze do tras rowerowych nie ma kork贸w.
5. Na rower nie musz锚 wstawa忙 rano.
6. Kurz smakuje lepiej ni驴 露nieg.
7. Ma鲁e ryzyko 露mierci w lawinie.
8. Rowerem mo驴na je录dzi忙 po 露niegu, a nartami po ziemi nie.
9. Nie musisz smarowa忙 opon.
10. Rower g贸rski nie potrzebuje g贸r.
11. Zak鲁ada si锚 露wietnie wygl卤daj卤ce kaski i nie wygl卤da si锚 jak zupe鲁nie nie z tego 露wiata.
12. Mo驴esz je录dzi忙 na g贸ralu ca鲁y rok, bez potrzeby mieszkania za ko鲁em podbiegunowym albo powy驴ej 3000 m.
13. Mo驴esz za鲁o驴y忙 spodenki, by pokaza忙 te ci锚驴ko zarobione blizny na nogach.
14. Rowerem mo驴esz jecha忙 pod g贸r锚.
15. Rower ma hamulce.
16. Rower ma bidon na wod锚.
17. Mo驴esz dojecha忙 rowerem do trasy rowerowej - spr贸buj dojecha忙 nartami do trasy narciarskiej.
18. Rowerem mo驴esz dojecha忙 do pracy lub szko鲁y.
19. Technomaniacy s卤 szcz锚露liwsi. Do roweru mo驴na poprzyczepia忙 wi锚cej 露licznych kolorowych cz锚露ci ni驴 do nart.
20. Bikerzy zdobywaj卤 wzg贸rze. Narciarze wje驴d驴aj卤 wyci卤giem.
21. 娄nieg t鲁umi twoje czucie b贸lu, i nie krwawisz odpowiednio.
22. Mo驴esz u露miecha忙 si锚 na zje录dzie, a usta ci nie zamarzn卤.
23. Mo驴esz powiedzie忙 "P锚dzi鲁em, a驴 si锚 kurzy鲁o" - w dos鲁ownym i przeno露nym znaczeniu.
24. Mo驴esz je录dzi忙 rowerem 24 godziny dziennie, 7 dni tygodniowo, 365 dni rocznie, 10 lat na dekad锚, 10 dekad na wiek.
25. Mo驴esz zachowa忙 na pami卤tk锚 kamie帽, kt贸ry ci wszed鲁 w ..., a spr贸buj zachowa忙 露nieg!
26. Co jeszcze robi卤 narciarze przez pozosta鲁卤 cz锚露忙 roku?
27. Kiedy spadasz z roweru, on zostaje przy tobie, a narty jad卤 na sam d贸鲁, zostawiaj卤c ci锚 samego na stoku.
28. Mo驴esz je录dzi忙 na rowerze na s鲁onecznej Florydzie, a wci卤驴 nie widzia鲁em nikogo, kto by tu je录dzi鲁 na nartach.
29. Na nartach nie zrobisz hopki nad k鲁od卤.
30. Jad卤c na rowerze mo驴esz zabra忙 swojego psa.
31. Ile bieg贸w maj卤 twoje narty?
32. Kiedy masz wypadek na stoku, ty i tw贸j rower wydajecie wi锚cej fajnych d录wi锚k贸w, ni驴 gdy wpadasz w 露niegowy proszek.
33. Kiedy szukasz terenu do jazdy na nartach widzisz, jak jeste露 ograniczony... z rowerem ogranicza ci锚 tylko niebo!
34. Do zachowania r贸wnowagi nie potrzebujesz kijk贸w.
35. Piwo nie zamarza ci w plecaku.
36. Dziewczyny zak鲁adaj卤 mniej ubra帽.
37. Na g贸ralu mo驴esz patrze忙 na pr锚dko露忙 i bawi忙 si锚 fajowymi przyciskami, a gdzie s卤 takie rzeczy w nartach?
38. W czasie jazdy na nartach nie ubabrzesz si锚 w b鲁ocie.
39. Na rowerze mo驴esz pojecha忙 na pla驴锚 - spr贸buj na nartach.
40. Na rowerze je录dzisz w ka驴dych warunkach i pogodzie. Nie wybierzesz si锚 na narty w lecie.
41. Na rowerze zdobywasz lepsz卤 opalenizn锚.
42. Gdy pr贸bujesz przejecha忙 na nartach mi锚dzy dwoma drzewami, obs鲁uga trasy wrzeszczy na ciebie. Kiedy robisz to na rowerze, nazywa si锚 to "techniczn卤 tras卤" i masz mn贸stwo zabawy.
43. W ty鲁ek 鲁atwiej wejdzie ci narciarski kijek ni驴 opona.
44. Czy widzia鲁e露 kiedy露 narciarza zjazdowca (i b卤d录my szczerzy, tylko tacy s卤) z 15 cm ca鲁kowicie ustawialnym hydraulicznym pe鲁nym zawieszeniem? Chyba nie.
45. Gdy masz wypadek na rowerze, szybciej znajdujesz z锚by, w 露niegu szuka忙 mo驴esz godzinami.
46. Tw贸j baton da si锚 zje露忙 bez ogrzewania.
47. Przyci卤ganie ziemskie? Nie potrzebujemy! A co na to narciarze?
48. Blizny s卤 wi锚ksze, a ko露ci 鲁amie si锚 mniej.
49. Bikerzy nie potrzebuj卤 ogromnych bucior贸w.
50. Rowerzy露ci nie musz卤 u驴ywa忙 peda鲁贸w zatrzaskowych, na narty bez wi卤za帽 nie wyjdziesz.
51. Na nartach nie zrobisz wheelie.
52. Missy Giove!
53. Na rowerze mo驴esz usi卤露忙. Gdy usi卤dziesz na nartach, masz d... pe鲁n卤 露niegu.
54. MTB jest bardziej estetyczne, gdy驴 smugi krwi na 露cie驴ce nie wygl卤daj卤 tak 录le, jak na 露niegu.
55. 炉eby dosta忙 si锚 do rany rowerzysty, nie trzeba przedziera忙 si锚 przez warstw锚 ciuch贸w.
56. Wiesz, co to jest tandem? To wyobra录 sobie narty tandemowe.
57. Gdyby露 wpad鲁 do wody, m贸g鲁by露 si锚 uratowa忙 oddychaj卤c powietrzem z k贸鲁. A co by露 zrobi鲁 na nartach? Wios鲁owa鲁?
58. Je驴d驴卤c na rowrze w s鲁oneczny dzie帽 nie o露lepniesz od 露niegu.
59. Kiedy si锚 wypinasz z SPD, spadasz z siedmiu metr贸w twarz卤 na 驴wir i musz卤 ci锚 ratowa忙, to jest super (o ile nic si锚 nie sta鲁o rowerowi). Kiedy si锚 wypinasz z wi卤za帽 i l卤dujesz twarz卤 w 露niegu, ludzie tylko si锚 露miej卤.
60. Po piwie lepiej si锚 je录dzi rowerem ni驴 na nartach.
61. Jest wi锚cej katalog贸w.
62. Na rowerze przy pr锚dko露ci 30 km/h mo驴esz si锚 po鲁ama忙 tak, jak na nartach przy 70 km/h.
63. Na trasie mo驴esz si锚 naje露忙 owadami.
64. Ko鲁o wynalaz鲁 cz鲁owiek, a narty? Nie wiadomo...
65. Na rowerze nie ma potrzeby sprawdza忙 trasy przed zjazdem w d贸鲁.
66. Moja ex-驴ona je录dzi na nartach.
67. To najlepszy spos贸b na kaca.
68. Mo驴esz si锚 dobrze przyjrze忙 dziewczynie, kt贸r卤 chcesz poderwa忙. A dziewczynie w kombinezonie?
69. U露miech prawdziwego m锚驴czyzny to b鲁oto mi锚dzy z锚bami, a nie 露nieg.
70. Czy pr贸bowa鲁e露 kiedykolwiek porozmawia忙 z kim露 podczas jazdy na nartach?
71. Mog锚 wybra忙 inn卤 tras锚 ka驴dego dnia, a wy, narciarze?
72. Narciarz dr锚twieje z powodu zimna. Biker dr锚twieje od nowokainy w gabinecie chirurgicznym.
73. Kiedy jad锚 na rowerze nie spotykam wielkich tablic z napisem "TRASA DLA POCZ隆TKUJ隆CYCH".
74. 拢atwiej za鲁atwi忙 si锚 na rowerze; nie musisz zdejmowa忙 10 warstw ubra帽!
75. Bikerzy maj卤 wi锚cej cz锚露ci, kt贸rymi mog卤 si锚 che鲁pi忙.
76. Spr贸buj za鲁o驴y忙 露wiat鲁a na narty.
77. Tutaj, w Arizonie, jest co露 ekscytuj卤cego w tym mijaniu krwio驴erczych kaktus贸w na ka驴dym zakr锚cie. Na nartach, sosny to po prostu uderzenie.
78. MTB wynaleziono w Ameryce!
79. Po upadku, narciarz po prostu wstaje, wygl卤daj卤c jak jaki露 Ken czy Barbie. Biker, jak dobrze upadnie, nie ma tyle szcz锚露cia.
80. Na w锚dr贸wki mo驴esz wybra忙 si锚 rowerem, ilu widzia鲁e露 podr贸驴nik贸w na nartach?
81. Z komputerkiem... mo驴esz patrze忙 jak szybko jedziesz, kiedy na co露 wpadasz... mo驴esz patrze忙, jak daleko zajecha鲁e露, zanim jeszcze na co露 wpad鲁e露... mo驴esz powiedzie忙, ile jeszcze ujedziesz, zanim na co露 wpadniesz...
82. 拢apiesz gum锚 - sklejasz. 拢amiesz nart锚 - koniec zabawy.
83. Kiedy zbli驴asz si锚 do fajnego uskoku na rowerze, mo驴esz si锚 zatrzyma忙, zawr贸ci忙 i skoczy忙 tam jeszcze z 10 razy, zanim sko帽czysz zjazd. Na nartach masz dwie mo驴liwo露ci. Mo驴esz zdj卤忙 narty, wspi卤忙 si锚 pod g贸r锚 (i nigdy nie dojdziesz tak wysoko, by zdoby忙 poprzednia pr锚dko露忙), albo mo驴esz zjecha忙, wjecha忙 wyci卤giem i modli忙 si锚, 驴eby露 znalaz鲁 to miejsce jeszcze raz.
84. Gdy pada na nartach, dzie帽 jest zmarnowany. Gdy pada na rowerze, dzie帽 si锚 w鲁a露nie zacz卤鲁.
85. Nic ci nie zamarza na twarzy.
86. Narciarze rzadko kiedy sp锚dzaj卤 ca鲁y dzie帽 na 露wie驴ym powietrzu, jak bikerzy.
87. W przysz鲁o露ci nie b锚dziemy je录dzi忙 na nartach na Marsie, ale b锚dziemy je录dzi忙 na MTBikach.
88. Gdy kto露 wiezie rower na baga驴niku samochodu, mo驴esz co露 o nim powiedzie忙 - a narty ledwo wida忙.
89. Mniej ubra帽 do prania!
90. Widzisz, czy to facet, czy dziewczyna (bez zgadywania, co jest pod tymi warstwami!).
91. Gdy jedziesz na rowerze mo驴esz przelecie忙 przez kierownic锚, a na nartach nawet z siode鲁ka si锚 nie spadnie!
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, 縠by m骳 dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dost阷ne tylko dla zalogowanych U縴tkownik體.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, 縠by m骳 dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - D锚b贸wiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze w眛ki na Forum
   Brak nowych Post體 Gogol - 拢opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Post體 Gogol - St锚szew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Post體 Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Post體 Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Post體 Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj卤 nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>