Strona g┬│├│wna| O Nas| Sk┬│ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku┬│y| Kontakt
Statut GKKG
STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
GNIE┬ČNIE├ĹSKI KLUB KOLARSTWA G├ôRSKIEGO „MoBi”


Rozdzia┬│ 1
Nazwa, teren dzia┬│ania, siedziba i charakter prawny

┬ž 1

 Uczniowski Klub Sportowy Gnie┬╝nie├▒ski Klub Kolarstwa G├│rskiego „MoBi” zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszaj┬▒cym uczni├│w, rodzic├│w, uczni├│w, nauczycieli i sympatyk├│w.

┬ž 2

1. Terenem dzia┬│ania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzib┬▒ Klubu jest: …………………………………………………………………………………………

┬ž 3

 Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytu┬│u podlega ewidencji oraz posiada osobowo┬Â├Ž prawn┬▒.

┬ž 4

1. Klub dzia┬│a zgodnie z ustaw┬▒ o kulturze fizycznej, ustaw┬▒ -Prawo o stowarzyszeniach, ustaw┬▒ o systemie o┬Âwiaty oraz z w┬│asnym statutem.
2. Klub mo┬┐e by├Ž cz┬│onkiem okr├¬gowych i regionalnych zwi┬▒zk├│w sportowych oraz og├│lnokrajowych zwi┬▒zk├│w sportowych.

┬ž 5

Klub u¿ywa pieczêci, god³a, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami.

Rozdzia┬│ 2
Cel i ┬Ârodki dzia┬│ania


┬ž 6

Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego ┬┐ycia sportowego uczni├│w w oparciu o mo┬┐liwo┬Âci obiektowe i sprz├¬towe szko┬│y oraz o pomoc organizacyjn┬▒ i materialn┬▒ rodzic├│w i sympatyk├│w Klubu.
2. Anga┬┐owanie wszystkich uczni├│w do r├│┬┐norodnych form aktywno┬Âci ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawno┬Âci i zainteresowa├▒ sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze dzia┬│ania samorz┬▒du terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zaj├¬├Ž sportowych dla uczni├│w szko┬│y w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawno┬Âci fizycznej i umys┬│owej.
5. Organizowanie dzia┬│alno┬Âci sportowej ze szczeg├│lnym uwzgl├¬dnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Organizowanie uczniom wszystkich klas r├│┬┐norodnych form wsp├│┬│zawodnictwa sportowego.
7. Kszta┬│towanie pozytywnych cech charakteru i osobowo┬Âci poprzez uczestnictwo w realizacji zada├▒ sportowych Klubu.

┬ž 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we wsp├│┬│dzia┬│aniu z dyrektorem szko┬│y, rad┬▒ szko┬│y, klubami sportowymi, w┬│adzami samorz┬▒dowymi i sportowymi.

┬ž 8

Klub opiera swoj┬▒ dzia┬│alno┬Â├Ž przede wszystkim na spo┬│ecznej pracy swoich cz┬│onk├│w i dzia┬│aczy oraz pomocy rodzic├│w uczni├│w.

Rozdzia┬│ 3
Cz┬│onkowie, ich prawa i obowi┬▒zki


┬ž 9

Cz³onkowie Klubu dziel± siê na: zwyczajnych, wspieraj±cych.

┬ž 10

1. Cz┬│onkami zwyczajnymi Klubu mog┬▒ by├Ž uczniowie szko┬│y, rodzice i nauczyciele, kt├│rzy z┬│o┬┐a pisemn┬▒ deklaracj├¬, zap┬│ac┬▒ wpisowe i zostan┬▒ przyj├¬ci przez Zarz┬▒d Klubu.
2. Ma┬│oletni mog┬▒ by├Ž cz┬│onkami Klubu za zgoda ich przedstawicieli ustawowych.

┬ž 11

Cz┬│onkowie zwyczajni maj┬▒ prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami okre┬Âlonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zg┬│aszania propozycji i wniosk├│w wobec w┬│adz Klubu.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4. Korzystania z wszelkich urz┬▒dze├▒ Klubu na zasadach okre┬Âlanych przez Zarz┬▒d Klubu.
5. Korzystania z innych uprawnie├▒ okre┬Âlonych przez Zarz┬▒d Klubu.

┬ž 12

Cz┬│onkami wspieraj┬▒cymi mog┬▒ by├Ž osoby fizyczne i osoby prawne, kt├│re popieraj┬▒ cele Klubu, zostan┬▒ przyj├¬ci przez Zarz┬▒d i zadeklaruj┬▒ pomoc materialno - finansow┬▒ dla Klubu.

┬ž 13

Cz┬│onkowie wspieraj┬▒cy maj┬▒ prawo do:
1. Uczestniczenia bezpo┬Ârednio lub poprzez swoich delegat├│w w Walnych Zebraniach Klubu,
2. Zg┬│aszania wniosk├│w i propozycji wobec w┬│adz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnie├▒ okre┬Âlonych przez Zarz┬▒d Klubu.

┬ž 14

Do obowi┬▒zk├│w cz┬│onk├│w nale┬┐y:
1. Branie czynnego udzia┬│u w dzia┬│alno┬Âci Klubu.
2. Przestrzeganie postanowie├▒ statutu i uchwa┬│ w┬│adz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
4. P┬│acenie sk┬│adek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

┬ž 15

Cz┬│onkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wyst┬▒pienie zg┬│oszone na pi┬Âmie do Zarz┬▒du.
2. Skre┬Âlenie z listy cz┬│onk├│w uchwa┬│┬▒ Zarz┬▒du w przypadku:
a) umy┬Âlnego naruszenia postanowie├▒ statutu,
b) nie brania udzia┬│u w dzia┬│alno┬Âci statutowej Klubu przez okres 6 miesi├¬cy.
c) dzia³ania na szkodê Klubu.
3. Rozwi±zanie siê Klubu.

Rozdzia┬│ 4
W┬│adze Klubu


┬ž 16

1. W┬│adzami Klubu s┬▒:
a) Walne Zebranie Klubu,
b) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja w┬│adz trwa 2 lata.
3. Wyb├│r w┬│adz nast├¬puje w g┬│osowaniu tajnym lub jawnym w zale┬┐no┬Âci od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
4. Uchwa┬│y wszystkich w┬│adz Klubu zapadaj┬▒ zwyk┬│┬▒ wi├¬kszo┬Âci┬▒ g┬│os├│w o ile postanowienia statutu nie stanowi┬▒ inaczej.

┬ž 17

1. Walne Zebranie Klubu jest najwy┬┐sz┬▒ w┬│adz┬▒ Klubu i mo┬┐e by├Ž zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwo┬│ywane jest przez Zarz┬▒d raz na dwa lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwo┬│ywane jest przez Zarz┬▒d raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwo┬│ywane jest przez Zarz┬▒d Klubu:
a) z w┬│asnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 og├│┬│u cz┬│onk├│w.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa siê nie pó¼niej ni¿ w ci±gu miesi±ca od z³o¿enia wniosku lub podjêcia uchwa³y i obraduje nad sprawami, dla których zosta³o zwo³ane.

┬ž 18

1. Do wy┬│┬▒cznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu nale┬┐y:
a) uchwalanie program├│w sportowej, organizacyjnej i finansowej dzia┬│alno┬Âci Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda├▒ Zarz┬▒d Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarz┬▒du Klubu,
d) wyb├│r Zarz┬▒du i Komisji Rewizyjnej,
e) ustalenie wysoko┬Âci i trybu p┬│acenia sk┬│adek cz┬│onkowskich,
f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecno┬Âci co najmniej 1/2 cz┬│onk├│w uprawnionych do g┬│osowania, a w drugim terminie bez wzgl├¬du na liczb├¬ obecnych, o ile termin ten by┬│ podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mog┬▒ bra├Ž udzia┬│ z g┬│osem doradczym osoby zaproszone przez Zarz┬▒d.

┬ž 19

1. Zarz┬▒d Klubu sk┬│ada si├¬ z 3 cz┬│onk├│w wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, kt├│rzy spo┬Âr├│d siebie wybieraj┬▒ Prezesa i Sekretarza.
2. Zebrania Zarz±du Klubu odbywaj± siê w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ jeden raz na kwarta³.
3. Do wa┬┐no┬Âci uchwa┬│ Zarz┬▒du Klubu konieczna jest obecno┬Â├Ž co najmniej 1/2 liczby cz┬│onk├│w Zarz┬▒du, w tym Prezesa lub Sekretarza.
4. W okresie pomiêdzy posiedzeniami Zarz±du jego uprawnienia przys³uguj± Prezesowi dzia³aj±cemu wspólnie z Sekretarzem.

┬ž20

Do zada├▒ Zarz┬▒du Klubu nale┬┐y kierowanie bie┬┐┬▒ca dzia┬│alno┬Âci┬▒ Klubu w okresach pomi├¬dzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczeg├│lno┬Âci:
1. reprezentowanie Klubu na zewn┬▒trz i dziabnie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,
3. uchwalanie okresowych plan├│w dzia┬│ania i preliminarzy bud┬┐etowych,
4. powo┬│ywanie i rozwi┬▒zywanie komisji problemowych,
5. przyjmowanie i skre┬Âlanie cz┬│onk├│w,
6. zarz┬▒dzanie maj┬▒tkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowi┬▒zuj┬▒cymi przepisami,
7. sk┬│adanie sprawozda├▒ z dzia┬│alno┬Âci Klubu.

┬ž 21

1. Cz┬│onek Zarz┬▒du Klubu mo┬┐e by├Ž zawieszony w czynno┬Âci lub odwo┬│any ze sk┬│adu Zarz┬▒du, je┬┐eli nie wykonuje przyj├¬tych obowi┬▒zk├│w, dzia┬│a niezgodnie ze statutem b┬▒d┬╝ w inny spos├│b zawi├│d┬│ zaufanie cz┬│onk├│w Klubu.
2. Uchwa┬│├¬ o zawieszeniu w czynno┬Âciach lub odwo┬│aniu cz┬│onka Zarz┬▒du podejmuje Zarz┬▒d zwyk┬│┬▒ wi├¬kszo┬Âci┬▒ g┬│os├│w przy obecno┬Âci co najmniej po┬│owy uprawnionych do g┬│osowania.
3. Usuniêty lub zawieszony cz³onek Zarz±du ma prawo odwo³ania siê do Walnego Zebrania Klubu w ci±gu 30 dni od podjêcia uchwa³y o usuniêciu lub zawieszeniu.

┬ž22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroluj┬▒cym ca┬│okszta┬│t dzia┬│alno┬Âci Klubu.
2. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z 3 cz³onków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodnicz┬▒cego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna dzia┬│a w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynno┬Âci Komisji Rewizyjnej nale┬┐y:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli dzia┬│alno┬Âci statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zalece├▒ pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybie├▒ w dzia┬│alno┬Âci, okre┬Âlenie termin├│w oraz sposob├│w ich usuni├¬cia,
c) sk┬│adanie sprawozda├▒ z ca┬│okszta┬│tu swej dzia┬│alno┬Âci na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmow├¬ udzielenia absolutorium ust├¬puj┬▒cemu Zarz┬▒dowi,
d) sk┬│adanie zastrze┬┐e├▒ w stosunku do projektowanych uchwa┬│, postanowie├▒ i przedsi├¬wzi├¬├Ž Zarz┬▒du, je┬┐eli Komisja dojdzie do wniosku, ┬┐e spowoduj┬▒ one lub mog┬▒ spowodowa├Ž nieprawid┬│owo┬Âci w dzia┬│aniu Klubu,
e) wystêpowanie z ¿±daniem zwo³ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, wzglêdnie z wnioskiem o zwo³anie posiedzenia Zarz±du w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem b±d¼ istotnymi interesami Klubu dzia³añ Zarz±du.

┬ž23

1. Cz┬│onek Komisji Rewizyjnej mo┬┐e by├Ž zawieszony w czynno┬Âciach lub odwo┬│any z jej sk┬│adu, je┬┐eli nie wykonuje przyj├¬tych obowi┬▒zk├│w, dzia┬│a niezgodnie ze Statutem, b┬▒d┬╝ w inny spos├│b zawi├│d┬│ zaufanie cz┬│onk├│w Klubu.
2. Uchwa┬│├¬ o zawieszeniu w czynno┬Âciach lub odwo┬│aniu cz┬│onka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna wi├¬kszo┬Âci┬▒ 2/3 g┬│os├│w przy obecno┬Âci co najmniej po┬│owy uprawnionych do g┬│osowania.
3. Odwo┬│any lub zawieszony cz┬│onek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwo┬│a├Ž si├¬ do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podj├¬cia uchwa┬│y o odwo┬│aniu lub zawieszeniu.

┬ž 24

W przypadku powstania wakatu w Zarz┬▒dzie lub Komisji Rewizyjnej - w┬│adzom tym przys┬│uguje prawo dokooptowania nowych cz┬│onk├│w spo┬Âr├│d cz┬│onk├│w Klubu. Liczba os├│b dokooptowanych nie mo┬┐e przekroczy├Ž 1/3 pochodz┬▒cych z wyboru.

Rozdzia┬│ 5
Wyr├│┬┐nienia i kary


┬ž 25

1. Za aktywny udzia┬│ w realizacji zada├▒ Klubu przyznawane s┬▒ wyr├│┬┐nienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyr├│┬┐nie├▒ i nagr├│d okre┬Âla regulamin uchwalany przez Zarz┬▒d Klubu

┬ž26

1. W razie naruszenia postanowieñ lub uchwa³ w³adz Klubu -Zarz±dowi przys³uguje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania nastêpuj±cych kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach cz³onka na okres do 12 miesiêcy,
d) wykluczenia
2. Od uchwa³y Zarz±du o ukaraniu, cz³onkowi Klubu przys³uguje prawo odwo³ania siê do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwa┬│a Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdzia┬│ 6
Maj┬▒tek i fundusze Klubu


┬ž27

Na maj┬▒tek Klubu sk┬│adaj┬▒ si├¬ nieruchomo┬Âci, ruchomo┬Âci oraz fundusze:
1. sk┬│adki cz┬│onkowskie,
2. dotacje bud┬┐etowe na zadania zlecone,
3. darowizny, zapisy, spadki os├│b prawnych oraz fizycznych,
4. dochody z dzia┬│alno┬Âci gospodarczej (np. reklama, sprzeda┬┐ towar├│w, us┬│ug),
5. dochody ze sprzeda┬┐y maj┬▒tku,
6. maj┬▒tek,
7. inne ┬╝r├│d┬│a.

┬ž28

Dla wa┬┐no┬Âci o┬Âwiadcze├▒ w zakresie praw, podejmowania zobowi┬▒za├▒ maj┬▒tkowych oraz udzielenia pe┬│nomocnictw wymagane s┬▒ podpisy dw├│ch spo┬Âr├│d nast├¬puj┬▒cych: Prezesa, Sekretarza, dw├│ch upowa┬┐nionych cz┬│onk├│w Zarz┬▒du.

Rozdzia┬│ 7
Zmiana statutu i rozwi±zanie siê Klubu


┬ž 29

Zmiany statutu Klubu wymagaj┬▒ uchwa┬│y Walnego Zebrania Klubu podj├¬tej wi├¬kszo┬Âci┬▒ 2/3 g┬│os├│w przy obecno┬Âci co najmniej po┬│owy uprawnionych do g┬│osowania.

┬ž 30

1. Rozwi┬▒zanie si├¬ Klubu mo┬┐e nast┬▒pi├Ž na podstawie uchwa┬│y Walnego Zebrania Klubu podj├¬tej wi├¬kszo┬Âci┬▒ 2/3 g┬│os├│w przy obecno┬Âci co najmniej po┬│owy uprawnionych do g┬│osowania.
2. Uchwa┬│a o rozwi┬▒zaniu si├¬ Klubu okre┬Âla tryb likwidacji oraz cel na jaki ma zosta├Ž przekazany maj┬▒tek klubu.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze w▒tki na Forum
   Brak nowych Postˇw Gogol - ┬úopuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postˇw Gogol - St├¬szew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postˇw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postˇw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postˇw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj┬▒ nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>