Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Trasa&dojazd

..::Maraton 2006::....::Regulamin zawodów::....::Kategorie ::....::Zg³oszenie::....::Lista startowa::..


DOJAZD
Wyje¿d¿aj±c z Gniezna w kierunku na Inowroc³aw/Toruñ (stara droga nr 15) mijamy stacje paliwow± Preem, na wyje¼dzie ze stacji kasujemy licznik i po przejechaniu 6,5km skrêcamy w prawo w drogê oznaczon± kierunkiem Kalina 2. Drogê wskazuje te¿ tablica O¶rodek Wypoczynkowy Jankowo Dolne. Przed wiaduktem nad torami kolejowymi nale¿y kierowaæ siê na O¶rodek Wypoczynkowy Jankowo Dolne (zjechaæ na poln± drogê w las). Po ok.. 300m dojedziemy do startu.

Jad±c od strony Inowroc³awia/Torunia w kierunku Gniezna star± drog± nr 15 miêdzy Trzemesznem a Gnieznem nale¿y na przeje¼dzie kolejowym skasowaæ licznik (obok wioski Wymys³owo) i po przejechaniu 2800m skrêciæ w lewo w kierunku na Kalina 2. Drogê wskazuje te¿ tablica O¶rodek Wypoczynkowy Jankowo Dolne. Przed wiaduktem nad torami kolejowymi nale¿y kierowaæ siê na O¶rodek Wypoczynkowy Jankowo Dolne (zjechaæ na poln± drogê w las). Po ok.. 300m dojedziemy do startu.

Na start Skoda Bike Maratonu mo¿na dojechaæ równie¿ poci±giem. Nale¿y wysi±¶æ na stacji Jankowo Dolne. Stacja znajduje siê 300m od startu maratonu.

Start znajduje siê na górnym parkingu O¶rodka Wypoczynkowego w Jankowie Dolnym.


TRASA:

Trasa maratonu zaczyna siê pêtl± rozprowadzaj±c± o d³. ok1700 m po terenie o¶rodka Jankowo Dolne. Pêtla zasadnicza przebiega wokó³ jezior Wierzbiczany i Jankowo i wynosi ok. 20 km. Trasa to g³ównie le¶ne drogi z miejscami piaszczystymi i szutrowymi oraz odcinki asfaltowe ( ³±cznie ok. 3 km) wystêpuj± te¿ fragmenty kamieniste i betonowe. Trasa bêdzie oznakowana i zabezpieczona . Podczas ca³ego maratonu obowi±zuje ruch prawostronny i ogólne przepisy ruchu drogowego. Szczególn± ostro¿no¶æ nale¿y zachowaæ na drogach asfaltowych.

22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>